PUBLICACIÓ IMATGES

GIL MATEU PASTISSERS SL informa a l’usuari que algunes de les imatges que apareixen en el seu lloc web poden ser objecte d’identificació per part de les persones fotografiades.

En aquest sentit, GIL MATEU PASTISSERS SL vol deixar clar que la publicació d’aquestes imatges, s’ha fet de manera legítima; o bé amb el consentiment previ de l’interessat/da (o del seu representant legal) o emmarcades dins d’un context de caire públic sense que la imatge de l’usuari aparegui com a objectiu principal, sinó com a merament accessòria i aleatòria, no afectant per tant a la seva intimitat.

No obstant això, GIL MATEU PASTISSERS SL l’informa que si es reconeix en alguna de les fotografies o vídeos publicats en aquest portal i no desitja aparèixer, preguem que ens ho comuniqui a través de l’adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte: info@pastisseriesgil.com , adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat i referenciant l’apartat de la pàgina web on es troba la imatge o vídeo en el qual apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud haurà de realitzar-la el pare, la mare o el tutor legal.

Així mateix, GIL MATEU PASTISSERS SL com a Responsable de Tractament, l’informa que d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018 i el RGPD 2016/679, les imatges formen part del seu sistema de tractament, amb fins de marketing digital i que romandran emmagatzemades sota les mesures de seguretat tècniques adequades.

Les imatges seran conservades pel termini de temps exclusiu per a donar compliment a la finalitat per la qual es van recollir i mentre no prescriguin els drets que els usuaris poden exercir contra el Responsable.

En cap cas, GIL MATEU PASTISSERS SL cedirà les imatges a tercers aliens, excepte per imperatiu legal.